Et godt tilbud til barn, unge og foreldre i kommunen forutsetter at de som bruker tjenestene involveres. Retten til medvirkning er lovfestet og følger av Grunnloven § 104 og FNs barenkonvensjon art. 12. Den er også hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og barnevernloven §§ 1-6 og 6-3, jf. forskrift om medvirkning og tillitsperson.

Medvirkning på systemnivå innebærer at innbyggerene som bruker de kommunaletjnestene samarbeider med fagpersoner fra tjenesteapparatet i utvikling og endring av tjenestetilbudet. På øverste ledernivå i kommunen handler medvirkning først og fremst om politisk medvirkning og deltagelse i ulike råd og utvalg. Brukerene er aktivt deltakende med utveksling av kunnskap og erfaringer. 

Retten til brukermedvirkning i Løten kommune