Løten kommune deltar fra 2022 i den nasjonale satsingen «Inkulderende barnehage- og skolemiljø» i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar med alle barnehagene og skolene i kommunen.

Satsingen har som mål å styrke barnehagers, skolers og eieres kapasitet til å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljø, og å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Målet er å styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eier og barnehagemyndighet, samt styrke kompetansen til å drive kvalitetsutvikling lokalt. Erfaring og kunnskap fra prosjektet skal videreformidles til alle virksomhetene i opplæringssektoren i kommunen. 

Helsefremmende oppvekst i Løten (HOPP). Alle barnehagene i Løten både kommunale og private, har helsefremmende oppvekst som satsningsområde. Målsettingen er å legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet. Alle barnehagne har utnevnt en egen koordinator og jobber etter et årshjul. Prosjektet startet i 2017 og er fremdeles aktivt. Det siste året er fokuset utvidet med tema psykisk helse og robste barn.

Barnevernsreformen som kommunene oppfordres til å se på som en oppvekstreform trådte i kraft 1.1.22. Reformen gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og er ment å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.

I løpet av høsten 2023 ferdigstilles Forebyggende plan for å forebygge omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker. I Løten kommune ser vi på BTS-modellen som strukturen på oppvekstreformen innad i kommunen vår, modellen er rutinen for hvordan vi samarbeider systematisk på tvers av tjenestene rundt barnet. Videre ser vi på BTI-veilederen som vår oppskrift på hvordan jobbe forebyggende barnevern på en systematisk og tverrfaglig måte. BTI-veilederen tydeliggjør med sine nivå og trinn at det ikke bare er barneverntjenesten som har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, det ansvaret ligger til alle tjenestene som er rettet mot barn, unge og deres foresatte. 

UNG-team Løten et tverrfaglig team bestående av tre fagstillinger i kommunen og 0,4 % prosent stillingsressurs i BUP (fordelt på psykolog/pedagog). Ung-team er prosjektorganisert og kommunepsykolog er fagansvarlig og prosjektleder. Løten kommune mottar midler fra Hdir/Statsforvalter for å drifte teamet over en 4-årsperiode. BUP bistår med psykologkompetanse til å gi veiledning i anonymiserte drøftinger av saker som de kommunalt ansatte som jobber med. Kommune og spesialist vil jobbe «skulder-mot-skulder» i enkelt saker.

Målgruppen er barn og unge (12 – 16 år) med alvorlig og langvarig, bekymringsfullt skolefravær, atferdsvansker og alvorlig psykisk helseutfordring. Hovedfokuset vil være på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Teamet skal tilby tverrfaglig, individuelt tilpasset oppfølging og behandling basert på den unge og familiens behov. Tiltaket skal være arenafleksibelt og i størst mulig grad foregår ute på barn og unges livsarenaer. Barnet/ungdommen skal i stor grad medvirke i egen oppfølging.

FIT (Feedback Informed Treatment) er et tilbakemeldingsverktøy hvor behandler setter brukerens perspektiv i fokus og samtidig evaluerer effekten av eget arbeid. Tilnærmingen er utviklet av blant andre Scott Miller og Barry Duncan. Implementeres i helsestasjonstjenesten, barneverntjenesten og ROP-tjenesten i prioden 2022 - 2025.

Rask Psykisk helsehjelp (RPH) er et lett tilgjengelig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser , depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Utvikles og implemeteres i ROP-tjenesten i perioden 2023 -2025.

Circle of Security Parenting (COS P) har til hensikt å gi foreldre verktøy for å bedre forstå hvilke behov barnet har, hvilke signaler barnet gir, og hva du som forelder kan gjøre for å møte disse behovene. Dette gjøres ved at ansatte i Barn- ungdom og familietjenesten veileder foreldrene gjennom ulike tema, ved hjelp av COS P materiale. Veiledningen skjer i grupper og /eller individuelt. Veiledningen gir foreldrene mulighet til å reflektere over sin egen utøvelse av foreldrerollen. Foreldrene får verktøy som de kan bruke for å imøtekomme de ulike behovene til barnet på en hensiktsmessig, sensitiv og utviklende måte.

Målet er å styrke foreldrenes mentaliseringskapasitet og fremme trygg tilknytning i barnet ved å gi passe støtte i form av nærhet, trøst og beskyttelse. Gjennom dette vil barnet ditt få hjelp til å kjenne seg trygg, skape gode relasjoner og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer som det møter i livet.

Alle nybakte foreldre ved Løten helsestasjon vil få innføring i Cos P fra januar 2024. Dette vil gjennomføres som et universelt gruppetilbud til alle, men også som et selektivt gruppetilbud for de som ønsker/har behov for det. Veiledningen tilpasses ulike aldersgrupper.

Bedre Tverrfaglig Innsats/Samhandling I 2021 søkte Løten kommune om - Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn for utvikling og implementering av helhetlig kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Modellen utvikles på individ-, virksomhets- og kommunalt nivå. Det er ønskelig å implementere handlingsveilederen «Bedre tverrfaglig innsats» for å sikre:
• Systematisk samhandling i det kommunale tjenesteapparatet
• Tidlig innsats overfor barn/unge/familier
• Brukermedvirkning så tidlig som mulig
Utvikling og implementering av samhandlingsmodellen er prosjekt organisert over 2 år (med mulighet for forlengelse til 3 år). Prosjektet er forankret i Løten kommunes politiske og administrative ledelse.