Evaluering er systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling av kommunens tjenester.

Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt i BTS-arbeidet. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på tjenestenivå:

Evaluering på tjenestenivå

  • Alle virksomhetene benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (EQS).
  • Feedbackinformerte tjenester (FIT) handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Helsestasjonstjenesten, Barnevernet og ROP-tjenesten i Løten kommune har tatt i bruk FIT.
  • Evaluering av kommunens tjenester er tema på personal- og foreldremøter. 
  • Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene som gis. 
  • Evaluering skjer gjennom de enkelte virksomhetenes kompetanseplaner
  • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport. 
  • Virksomhetsgjennomgang.