Retten til medvirkning følger av Grunnloven § 104 og FNs barenkonvensjon art. 12. Den er også hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og barnevernloven §§ 1-6 og 6-3, jf. forskrift om medvirkning og tillitsperson.

Medvirkning på tjenestenivå handler om at barn og unge skal få muligheten til å være med på å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet i kommunen rettet mot dem. I Løten kommune gjøres dette for eksempel gjennom Løten Ungdomsråd. Foreldre og foresatte har mulighet til å påvirke gjennom FAU og SU ved skolene og gjennom deltakelse i samarbeidsutvalgene i barnehagene. 

Retten til å medvirke innebærer rett til å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Tilpasset informasjon innebærer at informasjonen gis på en måte som er tilpasset barnets alder og modenhet, funksjonsevne og språk, slik at barnet opplever informasjonen tilgjengelig og relevant. Det kan blant annet være informasjon om hva saken handler om, hvilke valg og eventuelle beslutninger som må treffes, og konsekvensene av dem. Barnet skal også fritt kunne gi uttrykk for sine synspunkter, jf. FNs barnekomite Generell kommentar nr. 12 (2009) §25

På tjenestenivå legges det til rette for brukermedvirkning på følgende måte:

Skole:

Alle elever i skolen har rett til å bli hørt og tatt på alvor. Elevmedvirkning er et viktig bidrag for å nå målet til tilpasset opplæring for den enkelte elev og er viktig i skolens systematiske arbeid for å skape trygge og inkluderende skolemiljøer og forebygge mobbing. Les mer om elevmedvirkning i skolen fra Barneombudet. Barn og unges viktigste arenaer for utvikling er hjemme og på skolen. God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet til elevens oppvekstmiljø. Les mer om hjem-skole samarbeid.

Barnehage:

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna skal få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagen daglig virksomhet, jf. Rammeplan for barnehagen. Barnehagen skal og ivareta foresattes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foresatte. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål jf. Rammeplan for barnehagen.

Retten til brukermedvirkning i Løten kommune