Gjennom tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og gjensidig forståelse for hverandres oppgaver. Tjenestene blir også bedre på å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende. Målet er at barn, unge og familier som trenger det, får rett hjelp til rett tid. 

I Løten kommunen har vi ulike arenaer for samhandling både innad i tjenestene og på tvers av tjenestene. Samarbeid på systemnivå vil si å samarbeide uten at det er knyttet til en enkeltsak.

Kommunens ledelse bør sikre at de virksomheter som arbeider med barn, unge og deres foreldre i sitt daglige arbeid, har avtaler/prosedyrer om samarbeid på systemnivå som sikrer oppfølging av involverte barn og unge. De må følges tett opp av ledere, slik at avtalene er kjent og blir fulgt i virksomhetene.

Tverrfaglige samarbeidsarenaer