I Løten kommune tar vi alle bekymringer som gjelder barn og unge på alvor. Som foreldre kan du melde bekymringen din til alle i kommunen som arbeider med barn. Det kan f.eks. være ansatte i barnehage/skole, helsestasjonen, fastlegen, barne- og ungdomskoordinator eller barnevern. Disse vil kunne veilede deg videre i hjelpeapparatet.

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt

  • Barnet mitt er engstelig, og dette skaper utfordringer i hverdagen.
  • Barnet mitt vil ikke på skolen.
  • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
  • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
  • Barnet mitt er mye sint, og det blir mye konflikter hjemme og i barnehagen/skole.
  • Jeg føler meg veldig usikker i foreldrerollen.
  • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid.

I kommunen samarbeider vi med barnet og familien for å sikre at grunnlaget for bekymringen blir håndtert. Vi bruker en modell for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som skal sikre oppfølging og tiltak.

Vanligste psykiske helseplager blant barn og unge

Under ser du de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Ved å klikke på lenken får du oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsrolle. Milde til moderate plager behandles i kommunen. Ved mer alvorlige tilstander vil vi henvise til BUP

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe. Det dreier seg om barn som har skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Barna kan ha tapt eller fått skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner.

Habiliteringstjenesten (HABU innlandet) tilbyr hjelp til mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid. Nederst på HABU sine hjemmesider vil dere finne informasjon om behandlingsløp og tilbud til spesifikke funksjonsnedsettelser. 

Fra 1.august 2022 ble og retten til Barnekoordinator lovfestet. Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging. Hos Tildelingsteamet kan du søke om Individuell plan og barnekoordinator

Les mer om ditt barns rettigheter:

Barn som pårørende

Barn som opplever at foreldre/foresatte eller søsken blir psykisk syke, rusmiddelavhengige, utsatt for vold eller alvorlige trusler, sterkt skadd eller begrenset av annen sykdom - eller som dør - får hverdagen sin endret. Livet er ikke lenger slik det pleier å være. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres, og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig vil de gjerne hjelpe til så godt de kan.

Hvis du eller en i din familie er psykisk eller fysisk syk kan du ta kontakt med Løten helsestasjon eller ROP tjenesten for pårørende støtte.