Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. En felles forståelse er et godt grunnlag for å drøfte tiltak. Legg aktivt tilrette slik at barnets/ungdommens stemme blir hørt.

  • Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen dersom hen ikke er tilstede og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.
  • Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste, samt tidspunkt for evaluering.
  • Avklar roller og mandat. Fordel ansvar for å føre referat og sørg alltid for å følge interne rutiner for dokumentasjon. 

Når man skal utvikle tiltak vil det være hensiktsmessig å skaffe et overblikk over hvilke risiko og- beskyttelsesfaktorer som er hos og rundt barnet/familien, slik at man kan legge inn tiltak før å øke eller styrke disse.

I menyen nedenfor finner du flere verktøy som kan være til hjelp når dere skal definere mål og utvikle tiltak.