God koordinering og felles innsats er avgjørende for å lykkes. I Løten kommune er vi opptatt av å sette laget rundt barnet.

  • Når behov og utfordringer er drøftet, blir dere enige om konkrete mål og tiltak.
  • Det skal komme tydelig frem hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak og når tiltak skal evalueres.
  • Avgjør hvem som skal koordinere arbeidet fremover, dvs. sikre fremdrift, innkallinger, tydelig møteledelse, delegere referat og dokumentasjon i digitalt arkiv
  • Ved behov informer foresatte/barnet/ungdommen om rettigheter knyttet til Individuell plan, ansvarsgruppe, koordinator, barnekoordinator
  • Barn og unges rett til medvirkning skal synliggjøres 
  • Følg oppskrift på gode møter i Løten kommune
  • Sikre informert samtykke fra den det gjelder. Les mer om informert samtykke her.