Dette omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt. Brukere med nedsatt funksjonsevne eller et omfattende bistandsbehov kan være kandidater for BPA.

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a andre ledd og 2-1 bokstav d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c og 3-8.

Løten Kommune er formell arbeidsgiver. Bruker eller foresatte skal selv kunne fungere som arbeidsleder, eller kunne oppnevne en annen person som innehar denne funksjonen. 

Å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Brukerstyringen som ligger i arbeidslederrollen skal være et virkemiddel for å kunne legge til rette for større fleksibilitet og en selvstendig tilværelse.

Personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for personlig assistanse. 

Personer med bistandsbehov over 2 år. Rettigheten gjelder personer under 67 år som har behov for personlig assistanse og avlastning for 
barn i minst 32 timer per uke. 
 
Rettigheten gjelder også hvis behovet er over 25 timer per uke (men mindre enn 32 timer per uke) hvis det ikke medfører vesentlig økt kostnad for kommunen å organisere tjenesten som en BPA-ordning. 

Du har ikke rett på BPA dersom hjelpen du er i behov for krever flere enn en tjenesteyter tilstede, eller om du har behov for tjenester om natten.