Pasient- og brukerettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

  • Bruker må være villig og ha evne til egeninnsats
  • Bruker må kunne være med og sette seg mål for oppholdet. For barn vil innspill fra foreldre/ andre samarbeidspartnere være viktig
  • Det er realistisk at bruker vil gjenvinne funksjoner og bedre allmenntilstand
  • Det må være dokumentert et rehabiliteringspotensiale av samarbeidspartnere i eller utenfor kommunen, f. eks fastlege eller sykehus 

Rehabiliteringsopphold i institusjon skal bidra til at bruker gjenoppretter sin funksjonsevne.

  • Brukere hvor rehabilitering i hjemmet ikke er et godt nok tilbud for at bruker skal kunne oppnå best mulig funksjon og mestringsevne.
  • Brukere som har behov for tverrfaglig og koordinerte tjenester
  • Brukere som av helsemessige årsaker ikke kan gis nødvendig oppfølging og rehabilitering i eget hjem

  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for rehabilitering 
  • Personer med behov for tverrfaglig rehabilitering i institusjon grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsevne