Disse trenger medisinsk behandling og tett oppfølging på institusjon. 
Dette kan gjelde:

 • Behandling og utredning
 • Tilbud om lindrende behandling ved livets slutt

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

Der det er behov for heldøgns vurdering/ utredning og medisinsk behandling og/ eller brukers allmenntilstand hindrer personen i å bo hjemme.
 
Bruker er i livets sluttfase.
 
Tjenesten forutsetter god tverrfaglig kartlegging av tjenesteyter og økt tilbud i hjemmet før korttidsopphold vurderes.
Det skal foreligge et begrunnet behov for opphold med døgnkontinuerlig tilsyn fra sykehus og/eller hjemmetjenesten. Problemstilling, medisinsk 
vurdering (lege), formål med oppholdet og aktuelle undersøkelser/behandling som skal iverksettes må være klart definert.
 
Oppholdet antas å være av kortvarig karakter.

 • Gi et forsvarlig tilbud til personer som ikke kan bo hjemme i en periode grunnet akutt sykdom og/ eller funksjonssvikt
 • Virke forebyggende med tanke på behov for langtidsplass 

Hjemmeboende med økt behov for oppfølging utover det som kan tilbys i hjemmet. 

 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for heldøgns rehabilitering eller pleie og omsorg
 • Behov for heldøgns tidsbegrenset medisinsk behandling eller pleie og omsorg, som ikke krever sykehusinnleggelse
 • Vurdering av tilstand og funksjonsnivå der det er nødvendig med døgnkontinuerlig observasjon, oppfølging eller behandling
 • Behov for palliativ omsorg
 • Behov for korttidsopphold vurderes utfra kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS)
 • Personer som pga. diagnose/sykdom og/ eller funksjonshemming meldes om å ha et behov for 24 timers pleie og omsorg, og hvor hjemmetjenestens beredskap ikke kan gi et tilfredsstillende tilbud
 • Det må ikke være påkrevet med legetilsyn 24t