Dette kan også være et tilbud til familier med stor omsorgsbyrde grunnet barn med funksjonsnedsettelse. Målet er at bruker skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Ved tildeling av tjenesten vil det legges vekt på hva bruker ikke mestrer selv og søker om hjelp til. Standardtjeneste tilsvarer 1,5 t hver 3 uke. Antall timer utover dette er behovsprøvd.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

  • Søker klarer ikke å ivareta husholdningsoppgaver, og er helt eller delvis avhengig av hjelp fra andre. Årsak til dette kan være alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom
  • Behovet for praktisk bistand i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS)
  • IPLOS score skal ligge mellom 3 og 4 innenfor en eller flere variabler som vurderes for å kvalifisere til vedtak om praktisk bistand i hjemmet. For eksempel variabelen alminnelig husarbeid, lage mat, skaffe varer og tjenester og initiativ evne
  • Det presiseres at søkerne må være helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å ha rett på denne tjenesten
  • Når søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon

Formålet er å sikre at kommunens innbyggere kan bo i sitt eget hjem lengst mulig. Det er også viktig at bruker føler mestring av dagliglivet, og at man forebygger behovet for økte tjenester.

Familie og personer med et hjelpebehov forårsaket av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre årsaker.

  1. Hjelp til renhold. Det kan ytes hjelp til rengjøring, gulvvask, støvsuging og støv tørking med inntil 1 gang hver 3. uke. Ved høytider og ferier kan intervaller endres
  2. Det kan ytes hjelp til sengeskift
  3. Det kan ytes hjelp til enkel oppvask/igangsetting av oppvaskmaskin, innvendig vask av kjøleskap/mikrobølgeovn, og hjelp til klesvask
  4. Det kan ytes hjelp til vindusvask med inntil 2 ganger i året. Dette erstatter da vanlig rengjøringen disse to gangene i året
Det ytes ikke hjelp til matlaging eller å skaffe seg varer og tjenester. Her kan Frivillighetssentralen bistå, og det kan bestilles middag fra Løten Helsetun.