Løten Virke tilbyr varige plasser, arbeidstrening og arbeidsutprøving. Tilbudet er behovsprøvd. Søkere gis tilbud under forutsetning om at det er ledig plass og at det finnes passende oppgaver eller aktiviteter å tilby.

Arbeids- og aktivitetstilbudet omfatter både produksjonsrettet virksomhet og aktivisering. Aktivitetstilbudet har hovedvekt på opplevelser og mestring. 

Tilbudet er organisert i følgende baser:

 • Form og farge 
 • Kantine
 • Sans og samling
 • Ved og service
 • Gårdsbesøk
 • Resepsjon
 • Vaskeri

Tildeling skjer etter følgende kriterier:
 • Bosatt i Løten kommune
 • Er innvilget uføretrygd, eller vurdert for innsøking via NAV for arbeidspraksis eller aktivitetsplikt
 • De under 30 år prioriteres
 • Det samlede tilbudet søker har i kommunen vil bli gjort gjenstand for en helhetsvurdering
 • Deltakere med tydelig utbytte av tilbudet prioriteres
 • Endring av status/hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og ny tildeling
 • Aldersgrense 65 år 

Tilbudene er regulert av bestemmelser i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-3 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, og Sosialtjenesteloven kap. 3 og 4 om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige og private instanser, og individuelle tiltak.

Den enkelte deltaker skal gis: 
 • et best mulig individuelt tilpasset tilbud innenfor senterets aktiviteter som innebærer trivsel, trygghet og utvikling 

Målgruppen er voksne personer med særskilte behov som bor i kommunen