De tilbyr en samtaletjeneste med vektlegging på kognitiv terapi, samt at det tilbys miljøterapeutiske tjenester som hovedsakelig gir tilbud om aktivitet, boveiledning og generelt råd og veiledning innenfor fagområdet. 

Det tilbys også lavterskeltilbud i form av dagsenter tilbud på Kvenhaugen og Værestedet.

Helse og Omsorgstjenesteloven §3-2 (Kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester)punkt 5: «Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

  • Søker mestrer ikke hverdagen grunnet rusmiddelproblematikk og/eller psykiske lidelser. 
  • Søker er ikke aktuell for behandling i spesialhelsetjenesten
  • Søker er ferdigbehandlet i spesialhelsetjenesten

Tjenesten skal sikre et helhetlig tilbud innen rus- og psykisk helsetjeneste. Målet er at personer skal mestre eget liv på tross av psykiske lidelser og rusutfordringer.

Prioriterte grupper:
  • Personer som har omsorg for små barn
  • Unge voksne
  • Personer som er sykmeldte
  • Personer med akutte kriser eller traumer