Tjenester tilbys de med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester. 

 • Tjenesten skal sikre at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig 
 • Opplæring i ADL og ferdigheter hvor målet er økt selvstendighet og følelse av mestring 
 • Skape struktur og forutsigbarhet i hverdagen- samt at bruker skal oppleve anerkjennelse, trygghet og tilhørighet til bolig og lokalsamfunn
 • Legge til rette for tilpassede fritidsaktiviteter 
 • Sikre hver enkelt følelse av selvbestemmelse

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2a
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Personer med nedsatt funksjonsevne opplever et selvstendig liv i egen bolig på egne premisser.

 • Personer med store og sammensatte behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
 • For personer med nedsatt funksjonsevne som er i behov av tilrettelegging og oppfølging i gjennomføring av daglige gjøremål
 • Personer som trenger opplæring og veiledning i grunnleggende behov

 • Kartlegging av funksjonsnivå, helsetilstand og vurdering av personens ressurser og brukermedvirkning skal vektlegges
 • Bruker og/ eller pårørende skal selv kunne være med å utarbeide mål for tjenesten
 • Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres
 • Individuelle vurdering gjøres i hensyn til interesser, personlighet, alder og livsfaser