Hjemmesykepleien skal legge til rette for egen mestring, og bistå bruker kun med det bruker selv ikke mestrer.

Eksempler på tjenester:

  • Legemiddeladministrering
  • Oppfølging av ernæring
  • Tilrettelegging og oppfølging i palliativ fase
  • Oppfølging av ADL (aktiviteter i dagliglivet)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Formålet er at bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig. Samt å gi helsetjenester til akutt og kronisk syke brukere som er i behov for helsetjenester i  hjemmet.

Hjemmeboende som trenger hjelp i eget hjem for få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov.

Det er brukers hjelpebehov som legger grunnlaget for hvilken hjelp og kompetanse bruker har behov for, og omfanget og varigheten på tjenesten. IPLOS og ADL kartlegging skal være førende. Medisinske 
opplysninger fra fastlege skal innhentes.