Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse og tilhørighet i hjem, skole, arbeid og fritid.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Behov for tilrettelegging av omgivelser, kartlegging, veiledning eller trening for å delta i daglige aktiviteter. 

Fremmer aktivitet og deltagelse i ulike livsfaser og arenaer. Tilrettelegge for å kunne bo hjemme lengst mulig ved tilrettelegging av omgivelser og trening på daglige aktiviteter. 

Personer i alle aldre og livsfaser som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, 
funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. 

Samtykker til at tjenesten gis. Tjenesten gis til barn og voksne.