Dette er et tverrfaglig koordineringsmøte mellom Barn, Ungdom og Familie og Bup Elverum/Hamar.

Deltakere i møtet er:

Representant fra BUP, avdelingsledere fra Barneverntjenesten og Helsestasjon- skolehelsetjenesten, avdelingsleder PPT, systemkoordinator Tildelingsteamet, kommunepsykolog, Barne- og ungdomskoordinator, skolehelsetjeneste-lege.

Formålet med møtet er:

 • Drøfting, avklaring og beslutning der det er usikkerhet om et barn/ungdom med tegn på psykisk lidelse/plager og funksjons fall har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, jfr. prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder for psykisk helsevern for barn og unge. 
 • Drøfte, finne frem til samhandling, tiltak og saksgang i familier hvor både kommune og BUP er inne. Dette kan være utredningssaker eller kompliserte pasientsaker hvor det ikke er funnet gode løsninger gjennom ordinær samarbeidsgruppe, individuelle plan og oppnevnt koordinator
 • Drøfte og finne frem til gode tiltak for barn som avsluttes i BUP og har behov for videre oppfølging i kommunen. Avklare overføringsmøte
 • Holde hverandre oppdatert om relevante systemsaker i BUP og kommune. 

Dette er et tverrfaglig drøftingsmøte i Helse- og familietjenesten. Gruppen har drøftingsmøte hver tirsdag, og saker bringes inn av ansvarlig helsesykepleier. Gruppen vil ut ifra drøftingen, behov og kapasitet tilby elev/skole/foresatte ulike tilpassede tiltak. 

Deltagere i møtet er:

Kommunepsykolog, psykologisk rådgiver, familiekonsulent og avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Formålet med møtet er:

 • Sikre kvalitativ god tjeneste for foreldre og barn i Helse-  og familietjenesten, ved henvisninger og forespørsler til avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, psykologisk rådgiver, psykologspesialist og familiekonsulent.
 • Sikre god og riktig  tildeling av tjeneste og/eller tiltak til foreldre og barn i Helse- og familietjenesten. 
  • Foreldreveiledning/oppfølging i gruppe eller individuelt 
  • Individsamtaler med barn
  • Veiledning til skole eller andre aktuelle instanser
  • Hjelp til kontakt med videre instanser v/behov