Boligene kan være frittstående eller inneha fellesskapsløsninger, og kan ha tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet.

De kommunale boligene skal være en del av det totale tjenestetilbudet som bruker er i behov for.

Bemannet bolig i Stasjonsvegen 25: Leiligheter som er tilknyttet samme leilighetskompleks. Leilighetene er delbemannet på dag og kveld. Ved tildeling tas det derfor utgangspunkt i å prioritere søkere som har behov for trygghet og personer rundt seg. 

Boenheten på Løten Helsetun: Leilighetene i Boenheten er del av bemannet omsorgsbolig, med bemanning på dag og kveld. Ved prioritering av søkere så vil brukere som har behov for daglig helse og omsorgstjenester og nær kontakt med personalet bli prioritert. 

Sosialtjenesteloven § 3-4 og Lov om sosiale tjenester i NAV § 15. Forskrift om tildeling av omsorgs- og kommunale boliger, Løten Kommune.

Brukere kan bo hjemme så lenge som mulig i tilrettelagt bolig som gjenspeiler brukers behov. 

Personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning eller personer med sosiale og økonomiske utfordringer. 
 
Personer som har behov for en tilrettelagt bolig med hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester i, eller i nær tilknytning til boligen, og som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 

Forskrift om tildeling av omsorgs- og kommunale boliger, Løten Kommune legger grunnlaget for tildelingskriterier: 
 
Kapittel 2. Grunnvilkår for å få leie kommunal bolig
 
§ 4.Vilkår ved tildeling av bolig
For å få leie kommunal bolig etter denne forskrift må som hovedregel alle grunnvilkårene i § 5–§ 9 væreoppfylt
 
§ 5.Ikke alternative muligheter
Søker som har alternative muligheter til selv å skaffe seg egnet bolig, er som hovedregel ikke kvalifisert for tildeling av kommunal bolig. Kommunen vil gi bistand og veiledning i alternative muligheter ved behov, for eksempel startlån.
 
§ 6.Oppholdstillatelse og botid
Søker må ha oppholdstillatelse i Norge på søknadstidspunktet.
 
Søker må ha hatt folkeregistrert adresse i Løten kommune i de siste to år. Botiden må dokumenteres med utskrift fra folkeregistret.
 
Vilkåret om botid gjelder ikke for flyktninger som bosettes av Løten kommune etter avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).
 
Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra vilkåret om botid dersom dette får urimelige følger for søker. Det kan i slike tilfeller også sees bort fra krav til at botid må være basert på registrering i folkeregisteret hvis søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid.
 
§ 7.Nåværende boforhold
Søker må være eller være i ferd med å bli uten egnet bolig.

Søker ansees blant annet å være i ferd med å bli uten egnet bolig når:
a) Eierskap av egen bolig eller leiekontrakt utgår innen seks måneder uten at søker har mulighet for fornyelse, 
eller
b) Søker ikke har noe bosted ved utskriving fra institusjon, fengsel eller lignende boform som han eller hun skal skrives ut fra innen 6 måneder, 
eller
c) Søker har fått tilvist midlertidig bolig etter lov om sosiale tjenester i NAV, eller
d) Søkers nåværende bolig ikke er egnet p.g.a. varig nedsatt funksjonsevne, boligens beskaffenhet eller 
helsemessige årsaker, eller
e) Søker deler bolig med noen han eller hun ikke har et akseptert husstandsfellesskap med.
 
Nåværende bolig er utformet på en måte som gjør det vanskelig for søker å bo der, og utbedring eller endring i boligen anses å være en urimelig løsning. 
Mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmebaserte tjenester vurderes som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov.
 
Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til omsorgsbolig og ventes dekket i et ordinært boligmarked.
 
Problemer med vedlikehold ute og inne er ikke en tilstrekkelig grunn å bli prioritert
 
Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de ellers stiller likt i forhold til kriteriene.

§ 8.Alder
Søker må være fylt 18 år før bolig kan tildeles.
 
Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra vilkåret om alder. Leiekontrakt må i slike tilfeller inngås med verge eller tjenesteapparat.

§ 9.Økonomiske forhold
Søkers økonomiske forhold må være slik at søker selv ikke er i stand til å skaffe seg egnet bolig. Det skal gjøres en individuell vurdering av husstandens totaløkonomi, der det tas hensyn til inntekt, formue, gjeldsbyrde, bidragsforpliktelse og lignende, sett opp mot muligheten søker har til å selv skaffe seg egnet bolig.

Kapittel 3. Andre vilkår

§ 10.Uoppgjort gjeld til Løten kommune
Har søker uoppgjort gjeld til Løten kommune som følge av tidligere boforhold stilles det vilkår om at det inngås en nedbetalingsavtale som tilpasses søkers betalingsevne. 

§ 11.Veiledning og praktisk bistand i boforholdet
Hvis helsemessige forhold, rusavhengighet, gjeldsproblemer eller tidligere boerfaring tilsier at søker har behov for tjenester fra kommunen i form av veiledning og praktisk bistand i boforholdet, bør tildeling av kommunal bolig gjøres betinget av at det inngås bo- og oppfølgingsavtale

Kapittel 4. Prioritering mellom søkere som fyller 
grunnvilkårene

§ 12.Prioritering
Er antallet søkere som fyller grunnvilkårene etter forskriftens kap. 2 større enn antallet boliger til disposisjon, skal det gjøres en prioritering mellom søkere som oppfyller vilkårene. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige.
 
Søkere som etter en samlet vurdering har de mest påtrengende behov for bistand til bolig skal prioriteres.
 
Ved vurdering av hvem som har det mest påtrengende behovet vektlegges særlig alder, medisinske og/eller sosiale forhold. Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle vilkår til en variert sammensetning av beboere, samt stedlig sammensetning av beboere og bomiljø forhold.

§ 13.Bytte av bolig
Søknad om bytte av bolig innvilges som hovedregel ikke. Søknad om bytte kan unntaksvis innvilges når boligen er uegnet av helsemessige årsaker, det har vært forandring i husstandens størrelse eller det er andre tungtveiende sosiale grunner som tilsier bytte av bolig.

Bolig skal ses på som en integrert del av tilbudet som utgjør en samlet omsorgstjeneste. Boligen skal brukes aktivt sammen med andre tiltak for å ivareta forutsetningene om tiltak på lavest mulig omsorgsnivå. 
Boligen skal prioriteres personer med behov for tilpasset bolig og / eller nærhet til tjenesteapparatet for å utsette eller erstatte behov for institusjonsplass.