Tilbud om langtidsopphold i institusjon gis når behovet for medisinsk faglig oppfølging er av så omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

  • Det skal være utført en tverrfaglig kartlegging av brukers omsorgsbehov 
  • Bruker skal ha fått alle andre tjenestetilbud vurdert eller utprøvd 
  • Bruker har somatisk helsesvikt og/ eller kognitiv svikt som gir behov for omfattende behandling og omsorg som ikke kan ivaretas på en forsvarlig måte i hjemmet 
  • Bruker har behov for døgnkontinuerlig oppfølging

Oppholdet skal ivareta helhetlig behov for behandling, opptrening, pleie og omsorg. Gi et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud til brukere som ikke lenger kan bo i sitt eget hjem. Sikre at brukerne har meningsfull hverdag, og blir ivaretatt i form av medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet.

Personer som grunnet sykdom eller funksjonsfall  ikke lenger kan ivaretas av andre tjenestetilbud på en forsvarlig måte.

Søker må bo i kommunen. 
Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud hjemmetjenester og tilrettelegging i hjemmet skal være utprøvd og vurdert. Omsorgstrappen følges.