Brukerens ønsker og mål for sin hverdag, skal være førende for tiltakene som gjennomføres. 

Hovedfokuset er brukernes hverdag med alt det innebærer av aktiviteter; egenomsorg, bolig, arbeid, fritidsaktiviteter og sosialisering. 

Eksempler kan være:

 • Hjelp og opplæring i ADL ferdigheter
 • Opplæring i å ivareta egen helse
 • Opplæring knyttet til deltakelse i ulike typer aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Opplæring i andre nødvendige aktiviteter

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

 • Bruker må være over 18 år 
 • Kartlegging av funksjonsnivå, helsetilstand og vurdering av personens ressurser og brukermedvirkning skal vektlegges
 • Bruker skal selv kunne være med å utarbeide mål for tjenesten.
 • Bruker skal selv være deltakende i aktiviteten som tilbys
 • Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres

Sette den enkelte i stand til å mestre egen hverdag ut ifra egne forutsetninger. Utgangspunktet for arbeidet er å ivareta brukermedvirkning og fokusere på brukers mål. 

 • Hovedsakelig unge voksne mellom 18-40 år med sammensatte behov og behov for langvarige tjenester
 • Personen har grunnet nedsatt funksjonsevne utfordringer med å gjennomføre hverdagsaktiviteter og komme seg i aktivitet
 • Personer som har behov for veiledning/ opplæring for å bli mest mulig selvhjulpen, øke og vedlikeholde funksjonsevne, samt mestre hverdagslivet
 • Personer som selv ønsker bistand og veiledning
 • Personer med nedsatt funksjonsevne som skal flytte i egen bolig

 • Det skal settes inn tidsavgrenset vedtak på tre måneder, hvor vedtaket evalueres i løpet av perioden hvor fokuset er hvordan bruker nyttiggjør seg av tilbudet
 • Revurdert vedtak kan settes for en lengre periode, dersom det vurderes som hensiktsmessig
 • Alternative hjelpetilbud som «Praktisk bistand (Hjemmehjelp)» må vurderes dersom bruker ikke nyttiggjør seg av mestringstilbudet