Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Ved tildeling av plass på dagsenter må det 
vurderes om tilbudet kan bidra til:
  • Å ivareta egenomsorg, sosial støtte og aktivisering 
  • Forebygge behov for omfattende tjenester i hjemmet eller institusjonsplass 
  • Forebygge og redusere ensomhet og isolasjon
  • Forebygge fysiske og psykisk sykdom
  • Avlaste pårørende 
  • Vedlikeholde og forbedre fysiske og sosiale ferdigheter

Dagsenter skal være en viktig bidragsyter for at bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig. Dagsenter understøtter dette ved å bistå med 
egenmestring, sosial støtte og aktivisering. Det skal også sørge for at bruker opplever en meningsfull hverdag, og skal kunne fungere som en avlastning for pårørende. Dagsenter skal medvirke til å redusere sosial isolasjon og ensomhet.

Målgruppen er hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelse har behov for tilbud om aktivitet.