Det skal gis en viss kompensasjon til private som utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver som ellers ville vært kommunens ansvar. Kommunen avgjør om du skal få omsorgsstønad, eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6.

Momenter som tas i betraktning er: 
  • Antall timer per måned det ytes omsorgsarbeid
  • Om omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • Om omsorgsarbeidet er den beste måten for den som yter hjelpen og kommunens ressurser
  • Om personen som utfører omsorgsarbeidet bor i samme husstand som den som mottar hjelpen
  • Arbeidet må være av relativt varig art og av et visst omfang
  • Hva som er satt inn og kan tilbys av kommunale tjenester
Det er en forutsetning at omsorgen som ytes ellers 
ville ha vært omfattet av kommunens plikt til å sørge 
for helse- og omsorgstjenester til den enkelte. Det 
er videre en forutsetning at denne måten å løse 
det aktuelle omsorgsbehovet må vurderes som 
forsvarlig.  

Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon som kommunen vedtar til personer med omsorg for personer med et stort omsorgsbehov grunnet alder, funksjonshemming eller sykdom. 

Omsorgsstønad kan gis til personer over 18 år. Omsorgsyter må ha særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Det er ingen lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har plikt til å tilby ordningen. For å få tildelt dette må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Vurdering baseres på skjønn. For å kunne søke omsorgsstønad må du ha hjelpestønad.