Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Rehabiliteringsopplegg er gjerne satt sammen av flere ulike behandling-, opplærings- og støttetilbud.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 5.  

Trenger spesialisert rehabilitering.

Bidrar til at hver enkelt får mulighet til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for sykdom eller funksjonstap. 

Personer som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

  •  Inneha rehabiliteringspotensiale
  • Ikke ha behov for langtidsplass eller døgntilbud