Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d.

Avlaste den daglige omsorgsyter fra sine daglige omsorgsoppgaver. Sikre at omsorgsyter greier å stå med omsorgsoppgavene over en lengre periode. 

Personer med omfattende døgnkontinuerlig omsorgsbehov. 

Omsorgsarbeidet skal være særlig tyngende. 
Forhold som tas med i vurderingen av dette er:
  • Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for omsorgsyter
  • Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem
  • Om søker selv ønsker avlastning
  • Samtykkekompetanse må vurdere